HLF er en forening hvorfor vi har vedtægter som regulerer vores virke. Der er generalforsamling hvert år i første kvartal.

Vedtægter for Holstebro-Lindtorp Faldskærmsklub (HLF) – 2024


§ 1 Navn og formål

§ 1.1 Holstebro-Lindtorp Faldskærmsklub (HLF), hjemmehørende på Lindtorp flyveplads, er oprettet 12. juli 1983. HLF er medlem af Dansk Faldskærms Union (DFU).

Klubben er en sportsklub uafhængig af og uden tilknytning til politiske partier, religiøse sekter eller – trosretninger.

§ 1.2 Klubbens formål er at varetage og udbrede faldskærmssporten primært i det midtvestjyske område (Herning-Ringkøbing-Lemvig-Struer-Holstebro), samt at give unge muligheden for virksomt samvær i fritiden uden påvirkning af politisk og religiøs art.


§ 2 Medlemmer

§ 2.1 Som medlem af klubben kan optages enhver, som er fyldt 16 år. Dog må klubben ikke optage medlemmer, som er udelukket eller ekskluderet af Dansk Faldskærms Union.

Medlemskabet må i øvrigt ikke stride mod foreningens vedtægter og bestemmelser.

§ 2.2 For at blive medlem af HLF skal der udfyldes en indmeldelsesblanket samtidig med, at kontingent for kvartalet eller resterende kvartal betales. Medlemskab af klubben giver ret til at deltage i alle aktiviteter, dog ikke springvirksomhed.

§ 2.3 For at kunne deltage i springvirksomhed, skal det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr og klubkontingent være betalt. Endvidere skal den indledende teoretiske og praktiske prøve være bestået.

§ 2.4 Medlemskab af klubben kan opsiges med en uges varsel til den 1/3, 1/6, 1/9 samt 1/12. Opsigelse sendes skriftligt til kassereren.

§ 2.5 Medlemskab af klubben ophører uden varsel såfremt et flertal i bestyrelsen finder, at medlemmet har forsøgt at udvise politisk eller religiøs agitation i klubben.

§ 2.6 Medlemskab af klubben ophører uden varsel, såfremt et flertal i bestyrelsen finder, at et medlem i ord eller handling modarbejder HLF’s fællesskab eller økonomiske interesser. Der kan i mildere tilfælde tildeles advarsler.

§ 2.7 HLF kan med øjeblikkelig varsel opsige et medlemskab, såfremt et medlem er i kontingentrestance i mere end 3 uger.


§ 3 Generalforsamling

§ 3.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, normalt i januar kvartal. Medlemmerne indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen kan ske elektronisk via email og hjemmeside og/eller facebook eller ordinær postforsendelse brevindkaldelse. Det er medlemmernes eget ansvar at opretholde korrekt bopælsadresse og/eller email adresse overfor medlemsregistrator.

§ 3.2 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, uden hensyn til de fremmødtes antal.

§ 3.3 Alle valg og beslutninger, med undtagelse af vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning skal være anonym, såfremt blot et medlem ønsker dette. På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme, forudsat at

vedkommende ikke er i restance. Der kan stemmes personligt eller ved fuldmagt. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

§ 3.4 Ændringer af klubbens vedtægter kræver generalforsamlingens godkendelse. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af klubbens aktive medlemmer er repræsenteret, samt at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er 2/3 af de aktive medlemmer ikke repræsenteret, sammenkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen vil være ændring af vedtægterne. Afgørelsen træffes da ved almindeligt stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal.

§ 3.5 Forslag til vedtægtsændringer skal være medlemmerne i hænde senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtægtsændringer vil snarest efter tilgå medlemmerne.

§ 3.6 Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 3.7 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af mødets rettidige indkaldelse
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Bestyrelsens fremlæggelse af budget til godkendelse
 7. Indkomne forslag til behandling
 8. Valg af formand (lige år) eller næstformand (ulige år)
 9. valg af kasserer (ulige år)Kan vælges udenfor bestyrelsen
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 13. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr, kontingent, m.m.
 14. Eventuelt

§ 3.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden.

§ 3.9 Indvarsling med dagsorden er som anført for ordinær generalforsamling. Punkterne på dagsordenen er:

a-b) Som for ordinær generalforsamling

c) Behandling af de sager, der ligger til grund for den ekstraordinære generalforsamling


§ 4 Bestyrelsen

§ 4.1 Klubben ledes i det daglige arbejde af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen.

§ 4.2 Valgbare medlemmer til bestyrelsen, er medlemmer med aktiv medlemskab, som ikke er i restance. Bestyrelsen består af i alt 7 personer. Formand (lige år) og næstformand samt kasserer (ulige år) vælges for en 2-årig periode. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Kasserer kan vælges udenfor bestyrelsen. I det tilfælde skal en økonomiansvarlig udpeges i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamling med undtagelse af formand og næstformand samt kasserer, der vælges direkte.

§ 4.3 Fratræder formanden/kassereren i årets løb, vælger bestyrelsen i sin midte en ny formand/kasserer, som fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Fratræder et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, indtræder suppleanten.

§ 4.4 Bestyrelsen mødes når dette skønnes nødvendigt eller såfremt et af bestyrelsesmedlemmerne overfor formanden kræver et møde afholdt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand, næstformand, kasserer eller økonomiansvarlig samt min. 1 bestyrelsesmedlem er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

§ 4.5 Bestyrelsen udpeger Holstebro-Lindtorp Faldskærmsklubs repræsentant i Lindtorp Flyvecenters bestyrelse. Repræsentanten udpeges for en periode på 1 år.


§ 5 Økonomi

§ 5.1 Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

§ 5.2 Revisorerne, som vælges for et år ad gangen, må ikke være bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Revisorerne har til enhver tid adgang til klubbens regnskaber, og kan foretage revision efter behov. Revisionsberetning skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter revisionen, dog mindst 14 dage før generalforsamlingen.

§ 5.3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5.4 Klubbens medlemmer kan ikke pålægges noget økonomisk ansvar, udover deres pligt til at betale indmeldelsesgebyr, kontingent, springafgift osv. Intet medlem af klubben hæfter personligt for klubbens forpligtelser. Overfor tredjepart hæfter klubben, og klubben alene, med hele sin formue. Nærværende bestemmelser er ikke til hinder for, at medlemmer kan påtage sig at hæfte personligt overfor tredjepart for de aftaler, klubben måtte indgå. I så tilfælde skal det fremgå, at medlemmerne tillige hæfter personligt for forpligtelserne, hvorefter ethvert medlem, der måtte være villig til at påtage sig dette ansvar, da må underskrive aftalen.

§ 5.5 Klubbens medlemmer kan ved grov uagtsomhed eller aktiviteter der strider mod vedtægter, bestyrelsen eller generalforsamlingen gøres erstatningspligtige overfor klubben. Øverste instans i sådanne sager er de danske domstole.


§ 6 Andre bestemmelser

§ 6.1 Ændrer DFU sine vedtægter, kan bestyrelsen umiddelbart ændre HLF’s vedtægter, så de er i overensstemmelse med de af DFU udgivne. Ændringer skal snarest efter ændring tilgå medlemmerne skriftligt.

§ 6.2 Tilfælde, der ikke omhandles af nærværende vedtægter, vil blive behandlet efter de af DFU udgivne vedtægter og bestemmelser.

§ 6.3 De af DFU fastsatte sikkerhedsbestemmelser vedrørende springvirksomhed skal overholdes af klubbens medlemmer. Overtrædelse heraf kan i givet fald medføre udelukkelse såvel af klubben som af DFU.

§ 6.4 Konkurrenceregler for klubbens mesterskaber kan variere i forhold til de af DFU i faldskærmsbestemmelserne (FB) nedfældede regler. For at mesterskaber kan godkendes, skal de i FB nævnte regler dog overholdes.

§ 6.5 Enhver træning og ophold i HLF foregår på det enkelte medlems eget ansvar.

§ 6.6 Klubbens ophør kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling og forudsætter, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Ved klubbens ophør tilfalder klubbens midler DFU.

Vedtaget med de seneste ændringer på ekstraordinær generalforsamling d. 13. marts 2024.

-->